Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 5

Gerontológia a geriatria ako vedný odbor

Gerontológia a geriatria ako vedný odbor

Epidemiológia starnutia, demografické prognózy. Aktívne starnutie, zdravie ako priorita. Zdravotná starostlivosť o staršieho človeka.                                                                                                 

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Geriatria | zobrazené: 2108x | publikované: 16.10.2014 | posledné úpravy: 16.10.2014

ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na charakteristiku biomedicínskeho modelu, hlavné východiská konceptuálnych modelov, definíciu metaparadigmy a jej význam pre ošetrovateľstvo. Ďalšie prednášky sú orientované na prezentáciu Gordonovej funkčných a dysfunkčných vzorcov zdravia, Hendersonovej modelu a Oremovej modelu sebaopatery s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Posledná prednáška je venovaná problematike evidence based practice, v ktorej sú popísané princípy a fázy EBP.  Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi. V druhej časti prednášok sa venujeme prezentácii Nightingaleovej environmentálneho modelu s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Ďalej sa venujeme prezentácii klasifikačných systémov v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardy a mapy ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj problematike registrácie a regulácie ošetrovateľského povolania.

 
autor: Katarína Žiaková, Elena Gurková, Radka Šerfelová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 8567x | publikované: 12.12.2012 | posledné úpravy: 30.7.2013

Pediatrické ošetrovateľstvo

Pediatrické ošetrovateľstvo

E-learningový kurz v prostredí LMS Moodle.


E-learningový kurz je zameraný na vybrané kapitoly z pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v predmete Pediatria a ošetrovateľstvo v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine. Cieľom lekcií je prezentovať interaktívnou formou rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na pediatrického pacienta. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť overenia nadobudnutých teoretických vedomostí.

 
autor: Anna Ovšonková, Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Ľubica Jakušová, Helena Kadučáková, Mária Lehotská | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 4024x | publikované: 10.1.2014 | posledné úpravy: 14.1.2014

ošetrovateľstvo v neurológii

Ošetrovateľstvo v neurológii

Predkladaná elektronická multimediálna učebnica integruje najnovšie poznatky z klinického medicínskeho odboru neurológia, zo všeobecnej i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými neurologickými ochoreniami. Ide o učebnicu, ktorá využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning s aplikáciou informačných prostriedkov a komunikačných technológií v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním.
Cieľom učebnice okrem poskytnutia najnovších poznatkov z neurológie a neurologického ošetrovateľstva, je vytvoriť pre študentov zaujímavé prostredie pri samoštúdiu v rámci klinického predmetu Neurológia a ošetrovateľstvo, zároveň prispieť k rozvíjaniu kritického a klinického myslenia.

 
autor: Michaela Miertová, Egon Kurča, Martina Tomagová a kol. | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy, Neurológia | zobrazené: 3438x | publikované: 19.1.2015 | posledné úpravy: 20.1.2015

Súbor prezentácií z predmetu ošetrovateľstvo

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a legislatívne normy, registráciu a reguláciu ošetrovateľského povolania. Ďalej sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, tiež kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardom a mapám ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky sú ďalej zamerané na vznik a vývoj konceptuálnych modelov. Charakterizujeme biomedicínsky model, hlavné východiská vzniku konceptuálnych modelov, metaparadigmatický systém ošetrovateľstva. Podrobnejšie sa venujeme Nightingaleovej environmentálnemu modelu, Hendersonovej modelu štrnástich ľudských potrieb a Oremovej modelu sebaopatery. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 379x | publikované: 14.6.2018 | posledné úpravy: 14.6.2018
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 24

Ísť na stránku: 1 2 3

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. študijného programu. Prvá kapitola s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ P.. .. kapitola s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa z.. .. s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa zameriava .. .. s názvom OŠETROVATEĽSTVO – AKO VEDNÝ ODBOR, VEDA A REGULOVANÉ POVOLANIE sa zameriava na .. .. 1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie .. .. 1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie &.. .. 1  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie   .. ..  Ošetrovateľstvo – ako vedný odbor a regulované povolanie   .. .. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim.prof. Prílohy: Príloha D..

Sociológia a sociálna politika
.. a sociálna politika pre študijný odbor ošetrovateľstvo a pôrodná a.. .. Sociológia a sociálna politika pre študijný odbor ošetrovateľstvo a pôrodná asi.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Rodina ako morfostatická inštitúcia? | 29.5.2013 6.85 MB..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo. Obsah skrípt vychádza z obsahu predmetu O.. .. II. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo. Obsah skrípt vychádza z obsahu ..

Hodnotenie antropometrických ukazovateľov a fyziologických funkcií u seniorov
.. zložitosti arozmanitosti morfologických znakov. Zaoberá sa meraním jednotlivých častí ľudského .. .. pre poslucháčov UTV. Antropometria je odbor anatomickej afyzickej antropológie, študuje č..

Sociológia a sociológia zdravotníctva
.. odboru Pôrodná asistencia a 2. ročníka odboru Ošetrovateľstvo.. .. pre študentov 3. ročníka študíjného odboru Pôrodná asistencia a 2. ročníka odboru Oše..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre pos.. .. ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských pr.. .. vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v.. ..kľúčové slová: chirurgia, ošetrovateľstvo v špeciálnej chirurgii, špeciálne ošetrovateľské .. .. Recenzný posudok - prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc. | 9.4.2015 466.98 ..

Pedagogika, edukácia
.. k "Pedagogika, edukácia" pre študijný odbor pôrodná a..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácii.
.. základných metód zberu empirických údajov ako aj spôsobov ich .. .. aj kvalitatívneho výskumu v tomto odbore. Prezentácie sa zameriavajú na východiská ved.. ..kľúčové slová: ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metó.. .. 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako veda | 21.10.2015 1.97.. .. Juraj Čáp, PhD., prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Prílohy: Príloha D..

Sociológia zdravia
.. k predmetu Sociológia zdravia pre študijný odbor verejné ..

Vybrané medicínsko-právne kapitoly v súdnom lekárstve
.. lekárstvo ako samostatný medicínsky odbor v systéme lekárskych .. .. lekárstvo ako samostatný medicínsky odbor v systéme lekárskych vied okrem zodpovedania o..