Prednášky

Benígne kostné lézie neodontogénneho pôvodu v maxilofaciálnej oblasti

Autor: Mária Janíčková

anotačný obrázok

Prednáška je určená pre pregraduálnych študentov zubného lekárstva a postgraduálneho certifikovaného vzdelávania DACH.                                                             

Čiastočne snímateľné náhrady

Autor: Janka Jenčová

Prednáška pre študentov 4.,5 ročníka odbor Zubné lekárstvo.                                                                                                                                                               

MOŽNOSTI PRÍPRAVY PILIEROV PRE FIXNÉ NÁHRADY

Autor: Janka Jenčová

Prednáška pre študentov 4.,5 ročníka odbor Zubné lekárstvo.                                                                                                                                                                                                     

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Autor: Mariana Brozmanová, Jana Plevková

anotačný obrázok

Ústav patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného zamerania venuje problematike ochorení respiračného systému už niekoľko dekád. Jednou z nosných tém sú aj patologické procesy v nosovej dutine a ich vplyv na funkciu dolných dýchacích ciest predovšetkým vo vzťahu k astme a syndrómu chronického kašľa. Pracovisko školí množstvo doktorandov ako aj študentov v rámci ŠVOČ, ktorí so záujmom pracujú v laboratóriách ústavu patologickej fyziológie, píšu svoje diplomové práce a z mnohých sa stávajú naši doktorandi a následne kolegovia.
Druhé, obohatené vydanie sme pripravili ako učebnicu venovanú predovšetkým im – študentom prichádzajúcim na naše pracovisko v rámci ŠVOČ a prípravy diplomovej práce a tým, ktorých zaujíma problematika komplexných vzťahov horných a dolných dýchacích ciest.

Nové trendy a perspektívy v histológii VI

Autor: Mária Kovalská, Veronika Cígerová, Marian Adamkov

"Nové trendy a perspektívy v histológii VI" predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 31 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s morfologickými disciplínami. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže vyvolať prvý impulz pre vzájomnú užitočnú spoluprácu.
 

Čo vieme o toxických látkach v materskom mlieku a ich dlhodobých účinkoch na organizmus

Autor: Janka Buchancová, H. Hudečková, J. Buchanec

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Čo vieme o toxických látkach v materskom mlieku a ich dlhodobých účinkoch na organizmus.                                                                  

Prevencia liekovej osteonekrózy čeľuste a sánky u rizikových pacientov podstupujúcich dentoalveolárne chirurgické výkony

Autor: Katarína Mikušková

anotačný obrázok

Autori v článku prezentujú svoje skúsenosti s prevenciou liekovej osteonekrózy čeľuste a sánky využitím protokolu na prevenciu MRONJ u pacientov v riziku liekovej osteonekrózy podstupujúcich dentoalveolárne chirurgické výkony v období rokov 2014–2016.                                                                                                               

Onkologické (zhubné nádorové) ochorenie v anamnéze

Autor: Katarína Mikušková

Systematický dotazník na identifikáciu rizikového pacienta pre vznik osteonekróz čeľuste a sánky pred extrakciou zubov. Pre komplexnosť problematiky zaradená aj otázka na prevenciu osteorádionekrózy čeľuste a sánky „Rádioterapia v oblasti hlavy a krku?“.                                                                                             

Liekové osteonekrózy čeľuste a sánky – ako predchádzať komplikáciám?

Autor: Katarína Mikušková

anotačný obrázok

Liekové osteonekrózy čeľuste a sánky sú vážnou komplikáciou antiresorpčnej, antiangiogénnej a cytostatickej liečby. Predísť tejto komplikácii vyžaduje dôkladnú a cielenú anamnézu pred každou extrakciou zuba. Autori v príspevku ponúkajú návod na postup pri identifikácii rizikových pacientov aj odporúčania, ako postupovať pri prevencii liekových osteonekróz u rizikových pacientov.

Osteonekrózy čeľuste a sánky – na čo treba myslieť pri extrakcii zuba?

Autor: Katarína Mikušková

anotačný obrázok

 Osteonekrózy čeľuste a sánky sú nepríjemné komplikácie, s ktorými sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie. Súvisí to jednak s pribúdaním civilizačných ochorení v populácii (najmä osteoporózy a rôznych typov malignít), a tiež so zavádzaním nových terapeutických postupov pri ich liečbe (rôzne typy tzv. „biologickej liečby“ alebo cielenej protinádorovej liečby), ktoré pacienta predisponujú na vznik takýchto komplikácií. Predchádzať im môžeme len dôslednou a cielenou anamnézou, pomocou ktorej odhalíme včas riziká a indikujeme správny postup ošetrenia. Pri každej extrakcii zuba preto musíme myslieť aj na možné negatívne následky tejto bežnej stomatologickej procedúry, ktorými môžeme výrazne skomplikovať život pacienta. Cieľom tohto príspevku je prehľadne informovať o problematike osteonekróz, o význame identifikovania rizikových pacientov cielenou anamnézou a o postupoch, ako týmto komplikáciam predchádzať.