O portáli

Výučbový portál JLF UK

Výučbový portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (ďalej len „portál JLF UK“) vznikol na základe projektu MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork), ktorý je združuje všetky lekárske fakulty ČR a SR a je zameraný na rozvoj výučby lekárskych a nelekárskych zdravotníckych odborov pomocou moderných informačných a komunikačných technológií.
Portál JLF UK poskytuje priestor na uloženie a prezentovanie širokého spektra výučbových pomôcok z dielne pracovníkov JLF UK v Martine. Patria sem materiály rôzneho rozsahu od jednoduchých podkladov k prednáškam (handouty, prezentácie) až po komplexné pedagogické diela, ktoré môžu byť aj oficiálne uznané na JLF UK. Autori týchto materiálov si môžu sami nastaviť ich dostupnosť rôznym skupinám používateľov:

 • neregistrovaný anonymný používateľ,
 • registrovaný anonymný používateľ, ktorý pri registrácii potvrdí súhlas s pravidlami zaobchádzania s obsahom portálu JLF UK,
 • registrovaný používateľ, ktorý je používateľom vzdelávacej siete MEFANET,
 • registrovaný používateľ, ktorý je študentom/zamestnancom UK,
 • registrovaný používateľ, ktorý je študentom/zamestnancom JLF UK.

 

Pre koho je portál určený

 Výučbový portál JLF UK je určený predovšetkým:

 • akademickým pracovníkom, ktorí portál JLF UK používajú na zverejňovanie svojich pedagogických diel,
 • autorom a tvorcom multimediálnych učebných pomôcok, ktorí portál JLF UK používajú ako komunikačný nástroj s ich používateľmi,
 • osobám zapojeným do celoživotného vzdelávania lekárov a pracovníkov z oblasti zdravotníctva,
 • študentom lekárskych, prípadne zdravotníckych fakúlt.

 

Navigácia

Používateľ sa na portáli JLF UK orientuje prostredníctvom:

 • horizontálneho menu – obsahová časť (sekcie),
 • vertikálneho menu – typy zverejňovaných učebných multimediálnych pomôcok,
 • filtra lekárskych disciplín.

Používateľ má taktiež k dispozícii nástroj pre jednoduché i rozšírené vyhľadávanie. U rozšíreného vyhľadávania si môže zvoliť obsahovú sekciu, lekárske disciplíny a vyhľadávanú frázu, u ktorej určuje, či vyhľadáva slová z obsahu alebo z autorských údajov. Výsledkom použitia ktoréhokoľvek z navigačných nástrojov je zoznam anotácií k dostupným didaktickým materiálom. Každý odkaz v zozname poukazuje na článok (hypertextový dokument), ktorý je uceleným didaktickým materiálom alebo ucelene popisuje priložený materiál.

 

Štruktúra portálu

Diela zverejňované na portáli JLF UK sú kategorizované podľa lekárskych disciplín. Pre jednoduchú orientáciu používateľov vo zverejňovaných materiáloch bola navrhnutá štruktúra tak, aby čo najlepšie vyhovovala orientácii a potrebám.

Obsah všetkých častí je riešený prostredníctvom hypertextových článkov s priloženými súbormi rôznych, bežne používaných formátov (napr. PDF, PPT a pod.).

Multimediálne výučbové pomôcky sú buď fyzicky umiestnené na portáli JLF UK alebo je na ne uvedený odkaz. Odkazy sa dotýkajú hlavne tých materiálov, ktoré nemôžu byť na portáli JLF UK z technických dôvodov prevádzkované. Ide najmä o špeciálne databázy, obrazové archívy a pod. Taktiež to platí aj o e-learningových kurzoch, pre ktoré je najvhodnejšie umiestnenie v informačnom systéme autora (LMS). Pedagógovia môžu taktiež sprístupniť svojim študentom ozvučené prednášky.

Pedagogické diela predstavujú ucelený materiál, ktorý sa vzťahuje minimálne k jednému predmetu vyučovanému na JLF UK. Publikácie a autorské diela sú uverejňované v podobe, ktorá zodpovedá tlačou vydaným skriptám (najčastejšie vo formáte pdf). Za určitých podmienok je možné elektronické pedagogické diela oficiálne uznať ako klasickú publikačnú činnosť v rámci JLF UK. U rozsiahlych diel uznaných edičnou komisiou JLF UK sú uvedené taktiež údaje o oponentúre (napr. dátum recenzie a kontakty na posudzovateľov).  Zápisnica z úvodného zasadnutia Edičnej komisie portálu. Diela uznané edičnou komisiou JLF UK sú na portáli JLF UK označené logom (viď obrázok).

 
Logom vľavo je označená anotácia uznaného diela a logom vpravo je označené samotné dielo.V sekcii Prednášky môžu autori sprístupniť svojim študentom podklady k prednáškam alebo iný jednoduchý výučbový materiál (najčastejšie prezentácie vo formáte PPT, PPS, alebo dokumenty vo formáte PDF).

Garancia špecifikuje podmienky používania portálu JLF UK, bibliografických citácií elektronických dokumentov, ochranu autorských práv a ďalšie dôležité informácie.

Každý zverejnený didaktický materiál je zatriedený do jednej alebo viacerých lekárskych disciplín z nasledujúceho zoznamu: akútna medicína a toxikológia, anatómia, anestéziológia a intenzívna medicína, biofyzika, biochémia a chémia, biológia, dermatológia, diabetológia, dietetika, endokrinológia a metabolizmus, epidemiológia, preventívne lekárstvo a hygiena, farmakológia, fyziológia, gastroenterológia a hepatológia, geriatria, hematológia, histológia, embryológia, chirurgia, traumatológia a ortopédia, imunológia, alergológia a pneumológia, infektológia, kardiológia a angiológia, lekárska etika a právo, lekárska genetika, lekárska informatika, mikrobiológia, nefrológia, neurológia a neurochirurgia, oftalmológia a optometria, onkológia a rádioterapia, otorinolaryngológia, patológia a laboratórna medicína, pediatria a neonatológia, pôrodníctvo a gynekológia, psychiatria, psychológia a sexuológia, rádiológia a zobrazovacie metódy, rehabilitácia, fyzioterapia a ergoterapia, reumatológia, urológia, všeobecné praktické lekárstvo, zdravotná starostlivosť a ošetrovateľstvo, zubné lekárstvo a ostatné. 

 

Správa portálu

Za správu a administráciu portálu je zodpovedná Bc. Peter Ľupták | Ústav informačných technológií JLF UK, technický systémový správca portálu je  Ing. Miroslav Bórik | Ústav informačných technológií JLF UK.
Portál je prevádzkovaný na open source platforme. Používatelia môžu mať na svojich počítačoch ľubovolný operačný systém, na ktorom je možné prevádzkovať nielen grafický, ale aj textový internetový prehliadač. Na príprave materiálov audio-video sa podieľa  audiovizuálne stredisko JLF UK.

Všetky návrhy, potreby, pripomienky, nápady, otázky, sťažnosti alebo záujem o spoluprácu radi privítame.