Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na charakteristiku biomedicínskeho modelu, hlavné východiská konceptuálnych modelov, definíciu metaparadigmy a jej význam pre ošetrovateľstvo. Ďalšie prednášky sú orientované na prezentáciu Gordonovej funkčných a dysfunkčných vzorcov zdravia, Hendersonovej modelu a Oremovej modelu sebaopatery s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Posledná prednáška je venovaná problematike evidence based practice, v ktorej sú popísané princípy a fázy EBP.  Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi. V druhej časti prednášok sa venujeme prezentácii Nightingaleovej environmentálneho modelu s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Ďalej sa venujeme prezentácii klasifikačných systémov v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardy a mapy ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj problematike registrácie a regulácie ošetrovateľského povolania.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Biomedicínsky model 12.12.2012 285.29 KB registrovaný používateľ
 Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 13.12.2012 289.23 KB registrovaný používateľ
 Hendersonovej model 12.12.2012 370.42 KB registrovaný používateľ
 Metaparadigmatický systém ošetrovateľstva 12.12.2012 499.12 KB registrovaný používateľ
 Oremovej model sebaopatery 12.12.2012 469.2 KB registrovaný používateľ
 Evidence-based practice 12.12.2012 471.68 KB registrovaný používateľ
 Nightingaleovej enviromentálny model 29.7.2013 649.82 KB registrovaný používateľ
 Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve 29.7.2013 753.5 KB registrovaný používateľ
 Mapy ošetrovateľskej starostlivosti 29.7.2013 677.05 KB registrovaný používateľ
 Registrácia a regulácia ošetrovateľského povolania. 29.7.2013 324.62 KB registrovaný používateľ
 Štandardy, tvorba a ich používanie v praxi. 29.7.2013 411.67 KB registrovaný používateľ

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Prebieha recenzné konanie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy