Pedagogické diela

Elektronické verzie vedeckých publikácií a pedagogických diel, ktoré predstavujú ucelený materiál vzťahujúci sa minimálne k jednému predmetu vyučovanému na JLF UK, sú hodnotené rovnakým spôsobom ako odpovedajúce práce vydané v tlačenej podobe. Takéto rozsiahle autorské diela (učebné texty), uznané Edičnou komisiou JLF UK, obsahujú okrem iného aj údaje o oponentúre (napr. dátum recenzie, kontakty na posudzovateľov) a sú na portáli JLF UK označené logom Edičnej komisie.

Štandardizovaný pacient v pôrodnej asistencii

Autor: Erika Maskálová, a kol.

anotačný obrázok

Cieľom predloženej publikácie je poskytnúť podklady a odporúčania pre zvýšenie atraktivity a efektivity vzdelávania pôrodnej asistencie. Osobitným prínosom je najmä dôraz na tréning komunikačných a klinických zručností v bezpečnom, simulovanom prostredí. Môže slúžiť na formatívne alebo sumatívne hodnotenie študentov. Scenáre štandardizovaného pacienta môžu byť nápomocné pedagógom i študentom pri prezenčnej výučbe ako aj pri distančnom vzdelávaní v čase mimoriadnych situácií.

Otorhinolaryngology II

Autor: Vladimír Čalkovský

anotačný obrázok

Dear readers, this book is continuation of Otorhinolaryngology I. It focuses on the function and diseases of esophagus, external, middle and inner ear and includes a short chapter on phoniatrics. Similar to the first part, emphasis is placed on practical information for undergraduate students and healthcare professionals with interest in otorhinolaryngology. Family practitioners and pediatricians may encounter many conditions summarized in the book, among them especially inflammation and tumors of the ears. The aim is for medical and dental students to understand better the etiology, symptoms, diagnosis, including ENT screening methods, differential diagnosis, treatment and prognosis of the diseases of esophagus and ears.

Biotransformácia a enzýmy metabolizujúce xenobiotiká

Autor: Monika Sivoňová

anotačný obrázok

Tento učebný text je určený širokému publiku, najmä študentom medicíny, ale aj iných študijných odborov, ako sú chémia, farmácia, biochémia a ďalšie príbuzné odbory. Všeobecným zámerom tejto publikácie je charakterizácia základných pojmov v procese biotransformácie xenobiotík a najmä detailné objasnenie úlohy biotransformačných enzýmov. Z medicínskeho hľadiska sú tu ilustrované dôsledky vplyvu génových polymorfizmov biotransformačných enzýmov na metabolizmus, biologickú dostupnosť, účinnosť (v prípade liekov), toxicitu xenobiotík a v konečnom dôsledku na náchylnosť pre vznik nádorových ochorení. V záverečnej kapitole sú uvedené príklady eliminácie vybraných xenobiotík prostredníctvom biotransformačných enzýmov. Veríme, že tento študijný materiál pomôže študentom nielen pri štúdiu nových poznatkov o úlohe biotransformačných enzýmov pri eliminácii xenobiotík, ale aj pri aplikácii získaných vedomostí v praxi.

Vybrané kapitoly z preventívneho pracovného lekárstva I.

Autor: Romana Ulbrichtová

anotačný obrázok

Vysokoškolské skriptá poskytujú ucelený prehľad a súhrn aktuálnych informácií zo zahraničnej aj domácej literatúry. Skriptá neboli projektované ako komplexné a kompletné preventívne pracovné lekárstvo. Do ich obsahu sú zaradené témy, ktoré sú, podľa nášho názoru a presvedčenia, v súčasnosti najaktuálnejšie. Sú to témy zamerané na fyziológiu človeka a v dnešnej dobe najčastejšie sa vyskytujúce riziká v pracujúcej populácii, ktorými sú popri psychickej aj celková fyzická a lokálna svalová záťaž. Text skrípt je rozdelený do siedmich kapitol.

Biochémia pohlavných hormónov

Autor: Jana Jurečeková

anotačný obrázok

 Pohlavné hormóny, patriace do skupiny steroidných hormónov, sú tradične definované ich úlohou v normálnej funkcii reprodukčného systému a vývine sekundárnych pohlavných znakov odlišujúcich pohlavia medzi sebou. Hlavnými ženskými pohlavnými hormónmi sú estrogény a progesterón. Hlavným mužským pohlavným hormónom je testosterón. Určité množstvá všetkých pohlavných hormónov sa však nachádzajú u oboch pohlaví.

Vyšetrovacie metódy pri diagnostike, diferenciálnej diagnostike a monitorovaní vývoja sclerosis multiplex

Autor: Ema Kantorová, Petra Hnilicová, Pavol Skáčik

anotačný obrázok

  Medicínsky výskum posledných desaťročí priniesol nové pohľady na mnohé chronické imunitne podmienené ochorenia, medzi ktoré patrí aj sclerosis multiplex (SM). Pokroky v oblasti neuroimunológie ukázali, že SM predstavuje heterogénnu skupinu, charakterizovanú rôznymi patomechanizmami, a teda následne i odpoveďou na liečbu. Rôzne mechanizmy účinku jednotlivých preparátov dovoľujú výber lieku podľa charakteru ochorenia jednotlivého pacienta, preto je vhodné pred začatím liečby detailnejšie sledovať a analyzovať zmeny a podrobne zistiť rozsah poškodenia CNS. Navyše sa stav pacienta v čase mení, a preto je vhodné dôkladne monitorovať priebeh zmien, vyhodnotiť efektivitu liečby s cieľom upraviť liečbu podľa miery aktivity SM.

Medical Chemistry Exercise Book 1

Autor: Eva Babušíková

anotačný obrázok

Biochemistry is science about the chemical foundation and the background of life. The main aim of biochemistry is to understand all chemical processes associated with life at the molecular level. Biochemistry is used in biology, molecular biology, genetics, physiology, immunology, pharmacology, pathology. This scientific discipline is necessary for all sciences dealing with living organisms, medicine as well. Biochemistry is important for understanding health, for its maintenance and is important for understanding and diagnosing diseases and their effective treatment. Biochemical methods and procedures mean to separate, identify, and qualify molecules. Laboratory medical chemistry practicals are useful for students.

Klinické, laboratórne, elektrofyziologické a zobrazovacie nálezy pri extrapyramídových ochoreniach

Autor: Milan Grofik

anotačný obrázok

Predkladané učebné texty sú určené hlavne pre lekárov v špecializačnej príprave v štúdijnom odbore Neurológia a pre neurológov s hlbším záujmom o extrapyramídovú problematiku.                                                                                                                         

Úvod do bunkových kultúr a bunkového inžinierstva

Autor: Ján Strnádel

anotačný obrázok

Pri riešení diplomových a dizertačných prác na lekárskych a prírodovedeckých fakultách sa študenti často stretávajú s problematikou in vitro modelovania ochorenia pomocou bunkových kultúr alebo bunkových línií. Aj v prípadoch, keď je vhodná bunková línia dostupná komerčne, je potrebné mať aspoň základné vedomosti o kultivácii, pasážovaní, kryoprezervácii a charakterizácii buniek. V prípade, keď vhodný bunkový model nie je dostupný, je eventuálne možná jeho príprava technikami bunkového inžinierstva.

Ochorenia prsníka

Autor: Marek Smolár

anotačný obrázok

Ochorenia prsníka sú širokou skupinou benígnych a malígnych ochorení, ktorými sa zaoberá úzko špecializovaný odbor medicíny s názvom mamológia (synonymum senológia, z francúzskeho „sein“ - prsník). Ide o komplexný medicínsky problém, ktorý si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Na modernej diagnostike a liečbe sa podieľajú chirurg, gynekológ, rádiológ, patológ, lekár nukleárnej medicíny, klinický onkológ, rádioterapeut, plastický chirurg, psychológ, rehabilitační pracovníci a ošetrovateľský personál. Najzávažnejším ochorením z tejto skupiny je rakovina prsníka. Napriek pokrokom v medicíne, osvete a skríningovým programom zomrie ročne na Slovensku viac ako 300 žien, ktoré by pri včasnom záchyte ochorenia mali šancu na vyliečenie. Úspešné zvládnutie karcinómu prsníka si vyžaduje multimodálny prístup a úzku spoluprácu zúčastnených odborníkov, ako aj pacienta. Táto publikácia obsahuje komplexne spracovanú problematiku ochorení prsníka s dôrazom na diagnostiku a liečbu karcinómu. Je vhodná pre študentov medicíny pri príprave na skúšku z chirurgie, gynekológie a onkológie, ako aj iných príbuzných odborov. Rovnako dobre poslúži študentom ošetrovateľstva, ale aj lekárom s hlbším záujmom o danú problematiku.