Garancia

Podmienky používania portálu JLF UK v Martine

 

Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej šíriť.

Copyright © 2008, JLF UK v Martine. Všetky práva vyhradené.

 


 

Nakladanie s obsahom výučbového portálu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorý je chránený autorským právom, sa riadi zákonom č. 84/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (tzv. autorský zákon).

Žiadna časť zverejneného materiálu sa nesmie žiadnym spôsobom reprodukovať bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa. Ak chcete ktorýkoľvek zverejnený materiál prevziať alebo ho ďalej šíriť akýmkoľvek spôsobom, vyžiadajte si prosím vopred súhlas vydavateľa.

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine zaručuje všetkým čitateľom portálu ochranu ich osobných údajov. V zmysle zákona č. 90/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nie sú zhromažďované žiadne osobné a žiadne citlivé údaje, ktoré čitatelia sami dobrovoľne neposkytnú. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov dávajú čitatelia súhlas k tomu, aby Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine s poskytnutými údajmi nakladala v rozsahu nevyhnutnom k riadnemu prevádzkovaniu internetových stránok, vrátane sprístupňovania ich obsahu verejnosti alebo jeho poskytovania iným osobám, správy a archivácie článkov a názorov k nim, a to po celú dobu tejto činnosti.

Copyright © 2008, JLF UK v Martine. Všetky práva vyhradené.

 

Ako citovať dokumenty publikované na Portáli?

 

Poradie prvkov bibliografického odkazu elektronických dokumentov zverejňovaných na portáli JLF UK (online) je nasledovné:

Autor. Názov: Podnázov. [Druh nosiča]. Editor. Vydanie alebo verzia. Miesto vydania: Vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum citovania]. Poznámky. Dostupnosť. Štandardné číslo ISBN alebo ISSN.

Príklad:

MALÝ, Peter et al. Návody na praktické cvičenia z komunikácie. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine [online]. 2008 [cit. 2008-03-26]. Dostupné na internete: <http://portal.jfmed.uniba.sk>. ISSN 1337-7396.