Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...




VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 8

poruchy sluchu

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Základné pojmy. Ako počujeme. Charakteristika zvuku. Hypacusis – porucha sluchu. Senzorickoneurálna porucha sluchu. Vnútorné ucho – polohovo - akustický orgán. Stredné ucho + slimák. Cochlea – slimák , frekvencie. I. Vyšetrovacie metódy. Novorodenci a deti. II. Vyšetrovanie sluchu. Príčiny porúch sluchu.  Poruchy sluchu – čo s tým ?

 
autor: Mária Zanovitová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 492x | publikované: 7.3.2017 | posledné úpravy: 7.3.2017

Biofyzika sluchu

Biofyzika sluchu

Anatómia ucha. Prenos zvuku vonkajším a stredným uchom. Zloženie vnútorného ucha.  Cortiho orgán - zloženie. Prenos zvuku vnútorným uchom.  Bekesyho teória počutia. Poruchy sluchu.

 
autor: Ján Jakuš | sekcia: Prednášky | odbor: Biofyzika | zobrazené: 3885x | publikované: 24.5.2008 | posledné úpravy: 23.5.2011

poruchy príjmu potravy

Poruchy príjmu potravy

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Poruchy príjmu potravy - nebezpečenstvo, vymedzenie - mentálna anorexia, mentálna bulímia, nešpecifikované poruchy príjmu potravy, atypické poruchy príjmu potravy v detstve. Mentálna anorexia - definícia, fyzikálne vyšetrenia, diagnostické kritériá. Definovanie mentálnej bulímie. Ďalšie poruchy. Výskyt porúch príjmu potravy. Etiológia. Biologické faktory. Psychologické faktory. Vplyv stresujúcich životných udalostí. Sociálne a kultúrne faktory. Rodinné faktory. Rizikové faktory. Komplikácie. Liečba. Prevencia.

 

 
autor: Mária Zanovitová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy, Psychiatria, psychológia, sexuológia | zobrazené: 2570x | publikované: 7.5.2013 | posledné úpravy: 8.5.2013

Spánkové poruchy dýchania

Spánkové poruchy dýchania

Tento materiál je určený najmä ako učebná pomôcka pre poslucháčov všeobecného lekárstva v 6. ročníku štúdia v rámci prípravy na štátnu skúšku z vnútorných chorôb. Podáva komplexnú informáciu o klasifikácii, epidemiológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe spánkových porúch dýchania v rozsahu postačujúcom pre uvedenú skúšku.

 
autor: Robert Vyšehradský | sekcia: Multimediálne pomôcky, Prednášky | odbor: Interná medicína, Pneumológia | zobrazené: 2857x | publikované: 14.10.2012 | posledné úpravy: 4.3.2013

poruchy spánku, únava, vyhorenie

Poruchy spánku, únava, vyhorenie

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Spánok - funkcie spánku, nedostatok spánku, fyziológia spánku, fázy spánku. Faktory ovplyvňujúce spánok. Poruchy spánku. Možnosti hodnotenia porúch spánku. Celonočné polysomnografické vyšetrenie. Insomnia. Nočný des. Nočné mory. Somnambulizmus. Pravidlá spánkovej hygieny. Hypnotika.

Únava - definícia, príčiny. Prejavy únavy. Spôsoby boja proti únave.

Syndróm vyhorenia - definícia pojmu. Vyčerpanie. Odcudzenie. Pokles výkonnosti. Diferenciálna diagnostika. Model syndrómu vyhorenia podľa Ch. Maslachovej. Pozitívny protipól vyhorenia. Prevencia Burn-out syndrómu.

 
autor: Igor Ondrejka | sekcia: Prednášky | odbor: Psychiatria, psychológia, sexuológia | zobrazené: 1987x | publikované: 6.2.2013 | posledné úpravy: 8.3.2013

poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku

Poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku

V poslednom desaťročí je problematika osteoporózy vysoko aktuálna. Prevalencia v dospelom veku má epidemiologický charakter. Jej následky, fraktúry, významne znižujú kvalitu života, zvyšuju morbiditu a riziko úmrtia. Pre spoločnosť tak osteoporóza predstavuje vážny socioekonomický problém. Kostné tkanivo bolo dlhodobo na pokraji záujmu detských lekárov. Pokiaľ dieťa dobre rástlo, očakavalo sa, že má dobré kosti. V súčasnosti sa už jednoznačne diferencuje pojem „rast kosti“ a „kvalita kosti“. Potreba venovať sa problematike „Kalcioveho metabolizmu a osteporozy v detskom veku“ vzišla z požiadaviek mojich kolegov a študentov. V porovaní s dospelým vekom, v pediatrii je táto problematika menej preskúmaná a odlišná, najmä s prihladnutím na vyvíjajúci sa detský skelet. Táto práca by mala byť pomocnou rukou pri diferencialno-diagnostických problémoch s dysbalanciou vápnika v sére u detí. Navrhuje určité algoritmy s cieľom zefektívniť a urýchliť diagnostický proces a liečbu. Hlavným cieľom práce je však podporiť význam kostného zdravia v detskom veku, ktoré podstatne znižuje riziko osteoporózy nielen v starobe.

 
autor: Miriam Čiljaková | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Pediatria, neonatológia | zobrazené: 2646x | publikované: 7.10.2011 | posledné úpravy: 16.2.2016

poruchy vnútorného prostredia - analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie

Poruchy vnútorného prostredia - analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie

E-learningový kurz obsahuje 8 kazuistík. Cieľom kurzu je overenie vedomostí z patofyziológie porúch vnútorného prostredia a ich praktické klinické aplikácie.

Vznik e-learningového kurzu je podporené projektom ESF 4: Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine, ITMS kód: 26110230071

 
autor: Jana Plevková | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 2473x | publikované: 14.3.2013 | posledné úpravy: 14.3.2013

Zmeny psychických funkcií u seniorov. Duševné poruchy u seniorov.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Gerontopsychológia. Psychické zmeny v séniu. Stratégie vyrovnania sa so starobou. Konštruktívna stratégia. Stratégia závislosti. Obranná stratégia. Stratégia hostility. Stratégia sebanenávisti. Gerontopsychiatria. Psychické poruchy v séniu. Komunikácia s geriatrickým pacientom. Prehľad psychických porúch v séniu. Organické a symptomatické psychické poruchy v séniu. Demencie. Alzheimerova demencia. Vaskulárna demencia. Poruchy vedomia. Poruchy nálady v séniu. Depresia. Poruchy vyvolané užívaním psychoaktívnych látok v séniu. Psychogénne psychické poruchy v séniu.

 
autor: Igor Ondrejka | sekcia: Prednášky | odbor: Psychiatria, psychológia, sexuológia, Geriatria | zobrazené: 511x | publikované: 21.3.2017 | posledné úpravy: 21.3.2017




VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 12

Ísť na stránku: 1 2

Psychické zmeny a choroby v staršom veku
.. Organické a symptomatické psychické poruchy v séniu. Demencie - epidemiológia,  k..

Patofyziológia vonkajšieho dýchania
.. vonkajšieho dýchania. Ventilácia pľúc a jej poruchy. Vplyv zmien frekvencie dýchania a dychového o..

Patofyziológia červených a bielych krviniek. Patofyziológia koagulácie.
.. funkcie hematopoetického systému. Poruchy funkcie červených krviniek. Etiopatogenetická kl..

Patologická fyziológia Vybrané kapitoly
.. 5 Termoregulácia a jej poruchy, horúčka | 16.2.2015 553.77 K..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zme..

Gerontopsychiatria.
.. poslucháčov UTV. Gerontopsychiatria. Duševné poruchy u seniorov a ich liečba. Komunikácia s g..

Základy fyziológie nervového systému
.. Signál mozgu. Reflexy. Pamäť. Rozdelenie pamäti. Poruchy pamäti. Prečo zabúdame? Sp..

Osobitosti liečby diétoterapia u seniorov
.. u seniorov. Vplyv na výživu u seniorov. Poruchy výživy u seniorov. Posudzovanie stavu výživy u se..

Choroby kostí. Inzulínové pumpy.
.. pre poslucháčov UTV. Poruchy metabolizmu vápnika. Funkcie sérového kalcia. Hy..

Biofyzika srdca a ciev
.. tlaku krvi. Filtrácia v kapilárnej slučke. Poruchy filtrácie v kapilárach. Ochorenia srdca a ciev. A..