Prednášky

Prevencia liekovej osteonekrózy čeľuste a sánky u rizikových pacientov podstupujúcich dentoalveolárne chirurgické výkony

Autor: Katarína Mikušková

anotačný obrázok

Autori v článku prezentujú svoje skúsenosti s prevenciou liekovej osteonekrózy čeľuste a sánky využitím protokolu na prevenciu MRONJ u pacientov v riziku liekovej osteonekrózy podstupujúcich dentoalveolárne chirurgické výkony v období rokov 2014–2016.                                                                                                               

Onkologické (zhubné nádorové) ochorenie v anamnéze

Autor: Katarína Mikušková

Systematický dotazník na identifikáciu rizikového pacienta pre vznik osteonekróz čeľuste a sánky pred extrakciou zubov. Pre komplexnosť problematiky zaradená aj otázka na prevenciu osteorádionekrózy čeľuste a sánky „Rádioterapia v oblasti hlavy a krku?“.                                                                                             

Liekové osteonekrózy čeľuste a sánky – ako predchádzať komplikáciám?

Autor: Katarína Mikušková

anotačný obrázok

Liekové osteonekrózy čeľuste a sánky sú vážnou komplikáciou antiresorpčnej, antiangiogénnej a cytostatickej liečby. Predísť tejto komplikácii vyžaduje dôkladnú a cielenú anamnézu pred každou extrakciou zuba. Autori v príspevku ponúkajú návod na postup pri identifikácii rizikových pacientov aj odporúčania, ako postupovať pri prevencii liekových osteonekróz u rizikových pacientov.

Osteonekrózy čeľuste a sánky – na čo treba myslieť pri extrakcii zuba?

Autor: Katarína Mikušková

anotačný obrázok

 Osteonekrózy čeľuste a sánky sú nepríjemné komplikácie, s ktorými sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie. Súvisí to jednak s pribúdaním civilizačných ochorení v populácii (najmä osteoporózy a rôznych typov malignít), a tiež so zavádzaním nových terapeutických postupov pri ich liečbe (rôzne typy tzv. „biologickej liečby“ alebo cielenej protinádorovej liečby), ktoré pacienta predisponujú na vznik takýchto komplikácií. Predchádzať im môžeme len dôslednou a cielenou anamnézou, pomocou ktorej odhalíme včas riziká a indikujeme správny postup ošetrenia. Pri každej extrakcii zuba preto musíme myslieť aj na možné negatívne následky tejto bežnej stomatologickej procedúry, ktorými môžeme výrazne skomplikovať život pacienta. Cieľom tohto príspevku je prehľadne informovať o problematike osteonekróz, o význame identifikovania rizikových pacientov cielenou anamnézou a o postupoch, ako týmto komplikáciam predchádzať.

 

Propedeutika zubného lekárstva - 2

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Minimálne invazívne techniky ošetrenia kazu u detí, Zubný kaz ako infekčné ochorenie, Zubný kaz ako infekčné ochorenie, Konzervačné zubné lekárstvo, Klasifikácia kariéznych lézií podľa Blacka, Preparácia kavity podľa Blacka I. a V. trieda, Blackova II. , III. a IV. trieda,
Podložkové materiály - Úloha, rozdelenie, indikácie, Dentálne materiály Amalgám, Anatómia koreňových kanálov .Zásady trepanácie zubov, Inštrumentárium používané na ošetrovanie koreňového kanála, Stomatologické inštrumentárium , Endodontické inštrumentárium, Endodontické materiály, zloženie, vlastnosti, Pracovný postup ošetrenia koreňového kanála .

 

Propedeutika zubného lekárstva - 4

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Propedeutika chirurgickej stomatológie, Inštrumentárium používané k chirurgickým výkonom - extrakčné kliešte, extrakčné páky, princípy a technika ich použitia, lokálne anestetiká, aplikácia anestetík, Extrakcia zubov, Komplikácie pri injekčných anestéziách, Latinské názvy, Absces, Dezinfekcia a sterilizácia , Úvod do čeľustnej ortopédie.

 

Detské zubné lekárstvo

Autor: Adriána Petrášová

Súbor prednášok z predmetu Detské zubné lekárstvo.Obsah prednášok: Úvod do detského zubného lekárstva. Organizácia starostlivosti o deti a mládeže. Vyšetrenie pacienta, dokumentácia v detskom zubnom lekárstve. Prenatálny vývoj čeľustí a chrupu. Funkcie mliečneho chrupu. Rozdiely medzi mliečnymi a trvalými zubami. Zubný kaz raného detstva. Caries rampans. Terapia zubného kazu v mliečnej dentícií, liečebný plán. Prevencia a mliečne zuby. Pečatenie zubov.
 

Konzervačné zubné lekárstvo - 3. ročník

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Tvrdé zubné tkanivá a pulpa, Opticke vlastnosti zubnych tkanív
a stomatologických materiálov, Zubný kaz, Ošetrenie zubného kazu – vyšetrenie pacienta diagnóza,liečebný plán, amalgám zloženie,vlastnosti,indikácie,príprava, Skloionomerne cementy - GIc – Glass-ionomer cement ASPA- alumino-silicate –polyalkenoic-acid, Kompozitné výplnkové materiály, Nekariézne straty tvrdých zubných tkanív. Prevencia zubného kazu.

 

Konzervačné zubné lekárstvo - 5. ročník

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Hraničné otázky konzervačného zubného lekárstva s parodontológiou a dentoalveolárnou chirurgiou. Hraničné otázky protetiky a konzervačnej terapie. Postendodontické ošetrenie. A koreňové výplňové materiály - klasifikácia, vlastnosti. Techniky opracovania koreňových kanálikov. Nové pohľady a názory v oblasti preparačných zásad a postupov na tvrdých zubných tkanivách, preventívne kompozitné výplne. Súčasné postupy pri preparácii.

Konzervačné zubné lekárstvo - 4 ročník

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Pulpitis acuta serosa, – etiológia, klinické prejavy, diagnóza, dif.dg., terapia. Pulpitis chronica clausa : histopat.obraz, klinické prejavy,dg.,dif.dg.,terapia. Pulpitis chronica aperta : histopatologický obraz,klinické prejavy, dg.,dif.dg.,terapia. Pulpitis chronica granulomatosa interna. Amputácia a extirpácia vitálnej zubnej drene : indikácia, pracovné postupy. Príčiny patologických stavov zubnej drene a apikálneho parodontu. Nekróza a gangréna zubnej drene. Devitalizačné prostriedky, mortálna amputácia a extirpácia zubnej drene. Bolesť v orofaciálnej oblasti