doc. Mgr. Monika Sivoňová, sivonova(at)jfmed.uniba.sk

Biotransformácia a enzýmy metabolizujúce xenobiotiká

Autor: Monika Sivoňová

anotačný obrázok

Tento učebný text je určený širokému publiku, najmä študentom medicíny, ale aj iných študijných odborov, ako sú chémia, farmácia, biochémia a ďalšie príbuzné odbory. Všeobecným zámerom tejto publikácie je charakterizácia základných pojmov v procese biotransformácie xenobiotík a najmä detailné objasnenie úlohy biotransformačných enzýmov. Z medicínskeho hľadiska sú tu ilustrované dôsledky vplyvu génových polymorfizmov biotransformačných enzýmov na metabolizmus, biologickú dostupnosť, účinnosť (v prípade liekov), toxicitu xenobiotík a v konečnom dôsledku na náchylnosť pre vznik nádorových ochorení. V záverečnej kapitole sú uvedené príklady eliminácie vybraných xenobiotík prostredníctvom biotransformačných enzýmov. Veríme, že tento študijný materiál pomôže študentom nielen pri štúdiu nových poznatkov o úlohe biotransformačných enzýmov pri eliminácii xenobiotík, ale aj pri aplikácii získaných vedomostí v praxi.

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie

Autor: Monika Sivoňová

anotačný obrázok

Tieto skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im základné informácie, týkajúce sa významu a úlohy oxidačného stresu v medicíne.
Autorka sa v jednotlivých kapitolách zamerala na tvorbu i pôsobenie voľných radikálov a ich reaktívnych metabolitov, ako aj na ich elimináciu pomocou antioxidačných ochranných systémov. Okrem toho pozornosť sústredila tiež na analýzu poškodenia biomolekúl, evokovaného oxidačným stresom, ako aj na jeho participovanie na patogenéze vybraných, tzv. „voľnoradikálových“ chorôb a starnutia.
Keďže skriptá obsahujú aj kapitoly s detailne vypracovanými protokolmi stanovenia niektorých biomarkerov oxidačného stresu, mohli by byť užitočnou pomôckou aj pre študentov doktorandského štúdia. Veríme, že tento študijný materiál pomôže študentom nielen pri štúdiu nových poznatkov o úlohe oxidačného stresu v organizme, ale aj pri aplikácii získaných vedomostí v praxi.