Vysokoškolské skriptá „Parkinsonova choroba I“ sú prvým dielom z plánovaných troch dielov, ktoré by mali slúžiť ako doplnkový štúdijný materiál prinášajúci aktuálne informácie o Parkinsonovej chorobe.
Sú určené predovšetkým pre študentov postgraduálneho štúdia v odbore neurológia, lekárska genetika a molekulová medicína a biochémia, lekárov v špecializačnej príprave v týchto odboroch, ale aj lekárov špecialistov (neurológov, klinických genetikov), genetických poradcov, farmaceutov a vedeckých pracovníkov z oblasti neurovied.
Prvý diel prináša: (1) aktuálny prehľad klinicky-relevantných informácií o Parkinsonovej chorobe, (2) objasnenie všeobecných genetických princípov v dedičnosti Parkinsonovej choroby, (3) konkrétne príklady typov dedičnosti Parkinsonovej choroby, (4) informácie o faktoroch komplikujúcich genetickú analýzu dedičnosti Parkinsonovej choroby, a (5) prehľad génov/proteínov asociovaných s autozomálne dominantnou formou Parkinsonovej choroby a popis ich zapojenia do fyziologických, respektíve patofyziologických procesov v bunkách.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Parkinsonova choroba 4.9.2018 2.21 MB ktokoľvek
 Imprimatur 4.9.2018 433.06 KB ktokoľvek
 Oponentský posudok - prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 4.9.2018 193.16 KB ktokoľvek
 Oponentský posudok - doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc. 4.9.2018 410.95 KB ktokoľvek