Návody na praktické cvičenia z imunológie

Publikácia Návody na praktické cvičenia z imunológie je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ako aj pre lekárov, vedecko-výskumných a zdravotníckych pracovníkov. Návody na praktické cvičenia z imunológie sú výstupom projektu KEGA č. 032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Laboratórne techniky používané v imunológii umožňujú identifikovať zložky vrodenej aj získanej imunity, humorálnej aj bunkovej imunity. Racionálne indikovanie laboratórnych vyšetrení a schopnosť včasného stanovenia správnej diagnózy je veľmi dôležité z hľadiska prognózy pacienta a prevencie vzniku irreverzibilných tkanivových a orgánových poškodení s potrebou zvýšených nákladov na dlhodobú liečbu. To je možné iba vďaka kvalitnej príprave, získaním potrebných poznatkov v oblasti imunológie a ich prepojením s poznatkami z ostatných medicínskych oblastí. Návody na praktické cvičenia z imunológie poskytujú na jednej strane teoretické poznatky a na druhej strane najčastejšie praktické metódy používané v imunologických laboratóriách. Umožňuje čitateľom zvoliť si vlastné tempo štúdia, získať spätnú väzbu prostredníctvom kontrolných otázok zaradených v závere každej kapitoly.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Návody na praktické cvičenia z imunológie 13.10.2016 4.47 MB ktokoľvek
 Recenzný posudok doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 1 13.10.2016 437.23 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 2 13.10.2016 184.8 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok MUDr. Ing. Zuzana Štofková 13.10.2016 550.21 KB ktokoľvek
 Imprimatur 13.10.2016 245.94 KB ktokoľvek