Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností

Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností integruje najnovšie poznatky z oblasti metodiky ošetrovateľských činností. Ošetrovateľské techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy pomôcok, cez posúdenie a komunikáciu s pacientom, až po samotnú realizáciu konkrétneho výkonu.

E-učebnica využíva metódy moderného elektronického vzdelávania – e-learning v kombinácii s tradičným prezenčným vzdelávaním. Jej cieľom je posilňovať u študenta vyšší stupeň kritického myslenia, základné kognitívne zručnosti aj bez prítomnosti pedagóga, čo umožní kreatívnejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie učenie sa. Umožniť študentovi učiť sa z prezentovaných situácií v bezpečnom prostredí a vlastným tempom cez realistické simulácie a prax založenú na dôkazoch.

Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo a poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi a technikami na predmete Základy ošetrovateľstva.

 

Ako učebnicu správne citovať

Miertová, M., Žiaková, K., Ovšonková, A. a kol. 2015. Multimediálna vysokoškolská učebnica techník a zručností. [online]. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva, 2015. 672 s. Dostupné na: https://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/ostech/ ISBN 978-80-89544-88-2.

Upozornenie


Všetky informácie k riešenej problematike boli získané z dostupných printových a elektronických zdrojov, ktoré sú uvedené v Bibliografických odkazoch.
Vysokoškolská učebnica je voľne prístupná v on-line verzii na portáli MEFANET Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave.
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať.
 

Učebnica bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Recenzia - PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. 9.1.2016 949.49 KB ktokoľvek
 Recenzia - doc PhDr. Mária Zamboriová, PhD. 9.1.2016 2.65 MB ktokoľvek
 Imprimatúr 9.1.2016 520.53 KB ktokoľvek
 ISBN 9.1.2016 735.03 KB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností 5.11.2020 ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.