Materiály k prednáškam

Temporomandibular joint diagnosis and therapy

Autor: Igor Malachovský

Anathomy, Aetiology of TMJ disorders, Diagnostics of TMD, Diagnostics with special inv. methods, Therapy of the TMD.                                                                                                                                                  

Bolesť,neuralgia,paréza

Autor: Igor Malachovský

Prednáška z maxilofaciálnej chirurgie pre študentov 6. ročníka odboru zubné lekárstvo v akademickom roku 2019/2020.                                                                                                                                

Starostlivosť o klienta s bolesťou v domácom prostredí

Autor: Mária Zanovitová

Prednáška pre poslucháčov UTV.

História. Typy bolesti. Mýty o bolesti. Posúdenie bolesti - základné posúdenie, personilizácia,funkčné posúdenie,komplexné posúdenie. Stupne intenzity bolesti. Farmakologická liečba bolesti. Nefarmakologické postupy. Edukácia pacienta / rodinných príslušníkov/ opatrovateľov.

Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia IV

Autor: Mária Janíčková

anotačný obrázok

Prednášky z predmetu: Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia IV. (J-S-ZL-080) pre piaty ročník študentov zubného lekárstva v letnom semestri.                                                                                                                                                                                                                                         

Protetické zubné lekárstvo - 3. ročník

Autor: Janka Jenčová

anotačný obrázok

Prednášky pre študentov študijného odboru Zubné lekárstvo, 3. ročník z predmetu Protetické zubné  lekárstvo.                                                                                                                                                                                                         

Protetické zubné lekárstvo - 4. ročník

Autor: Janka Jenčová

anotačný obrázok

Prednášky pre študentov študijného odboru Zubné lekárstvo, 4. ročník z predmetu Protetické zubné lekárstvo.                                                                                                                                                                                                                                                         

Protetické zubné lekárstvo - 5. ročník

Autor: Janka Jenčová

anotačný obrázok

Súbor prednášok pre študentov študijného odboru Zubné lekárstvo, 5. ročník z predmetu Protetické zubné lekárstvo.                                           

                                   

Mikrobiológia

Autor: Elena Nováková

anotačný obrázok

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Mikrobiológia - terminológia, bunky (prokaryotická bunka, základné tvary, zvýšenie rozlišovacej schopnosti farbením, požiadavky na kyslík). Identifikácia neznámej kolónie. Antibiotiká. Typy patogénov. Fyziologická mikrobiálna flóra. Virusy. Parazity. Plesne a huby. Mykózy.

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií

Autor: Juraj Čáp, Katarína Žiaková

anotačný obrázok

Súbor prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu Ošetrovateľský výskum. Snahou autorov je priblížiť študentom ošetrovateľstva možnosti a spôsoby realizácie kvantitatívneho aj kvalitatívneho výskumu v tomto odbore. Prezentácie sa zameriavajú na východiská vedeckého výskumu v ošetrovateľstve, prezentujú výskumný proces a jeho jednotlivé fázy, ponúkajú prehľad základných metód zberu empirických údajov ako aj spôsobov ich vyhodnotenia.

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Autor: Juraj Čáp

anotačný obrázok

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.