Pri písaní týchto skrípt bola našim cieľom sumarizácia najdôležitejších alebo zaujímavých poznatkov z toxikológie, ktoré sú dôležité pre štúdium všeobecného a zubného lekárstva. Pre lepšie pochopenie problematiky sme do skrípt zaradili i všeobecnú časť, v ktorej je vysvetlená terminológia a všeobecné princípy vplyvu chemických látok na ľudský organizmus. Ďalšie časti skrípt sú venované vybraným anorganickým a organickým látkam, liečivám, drogám a hubám.
Našou snahou bolo systematické a koncentrované sprístupnenie informácií o toxicite jednotlivých látok, o možných cestách vstupu do organizmu, hodnotení symptómov, diagnostike, základných princípoch prvej pomoci a liečby. V rámci diferenciálnej diagnostiky sme sa snažili upozorniť na niektoré ochorenia alebo otravy s podobným priebehom a klinickým obrazom.
Veríme, že ponúknuté skriptum doplní chýbajúce študijné zdroje potrebné pri štúdiu vnútorného, zubného a pracovného lekárstva a súčasne bude nápomocné i lekárom v praxi pri diagnostike a liečbe niektorých intoxikácií.

Táto práca bola podporená projektom "Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí“, ITMS:26220220111, spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Toxikológia – vybrané kapitoly 30.3.2017 3.89 MB ktokoľvek
 Recenzia prof. MUDr. Peter Galajda CSc. 30.3.2017 197.48 KB ktokoľvek
 Recenzia prof.MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 30.3.2017 1.31 MB ktokoľvek
 Recenzia Ing. Veronika Ferenčíková 30.3.2017 920.24 KB ktokoľvek