Pôrodná asistencia

Súbor e -learningových kurzov v prostredí LMS Moodle.


Obsah prvého kurzu Dojčenie tvoria tri kapitoly. Cieľom prvej  Materské mlieko je získať vedomosti o zložení a tvorbe materského mlieka, získať poznatky o fyziológii laktácie a  o fyziológii tráviaceho systému. V druhej kapitole Dojčenie môžu študenti získať informácie o význame dojčenia a faktoroch podporujúcich dojčenie, získať informácie o psychológii dojčenia, doplniť si poznatky o problémoch a prekážkach dojčenia, dozvedieť sa o vplyve liekov, návykových a cudzorodých látok na dojčenie. V kapitole Prostriedky rozvoja a podpory efektívneho dojčenia sa môžu študenti naučiť ako využiť klasifikačné systémy NANDA,NIC a NOC v dojčení, získať poznatky o aktivitách na podporu a ochranu dojčenia vo svete a naučiť sa správnu techniku dojčenia. Každá kapitola je ukončená testom a na záver sú pripravené pre študentov záverečné úlohy formou vypracovania kazuistík.

Druhý kurz Starostlivosť o novorodenca sa venuje témam - hygienická starostlivosť o novorodenca, výživa novorodenca, význam dojčenia, imunita a imunizácia, očkovanie a význam očkovania v pediatrii, preventívne opatrenia na podporu zdravého vývinu a rastu novorodenca a detí. Študenti si môžu overiť nadobudnuté vedomosti prostredníctvom testu.

Tretí kurz Fyziologické šestonedelie – starostlivosť o ženu je určený pre pôrodnú asistentku a je zameraný na získavanie poznatkov z postnatálnej starostlivosti o ženu – rodičku a dieťa. V tomto module sú vymedzené oblasti problematiky v postnatálnej starostlivosti o zdravú šestonedieľku a novorodenca. Vymedzuje oblasti pôsobenia pôrodnej asistentky poskytujúce široký diapazón zamerania pôrodnej asistentky, pracujúcej v nemocničnej a komunitnej starostlivosti a rozvíjať jej profesionálny a osobnostný profil.

Kurz Rizikové faktory ovplyvňujúce zdravie matky a novorodenca je určený pre pôrodnú asistentku a je zameraný na získavanie poznatkov rizikových faktoroch ovplyvňujúcich zdravie matky a novorodenca. V tomto module sú vymedzené oblasti problematiky rizikových faktorov životného štýlu ovplyvňujúce zdravie matky a dieťaťa. Vymedzuje oblasti pôsobenia pôrodnej asistentky poskytujúce široký diapazón zamerania pôrodnej asistentky, pracujúcej v nemocničnej a komunitnej starostlivosti a rozvíjať jej profesionálny a osobnostný profil.

Pre prezeranie e-learningových kurzov je potrebné sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server moodle.uniba.sk. E-learningové kurzy sú uložené pod Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine - Nelekárske zdravotnícke vedy - Pôrodná asistencia-Dojčenie, Starostlivosť o novorodenca, Fyziologické šestonedelie – starostlivosť o ženu.

Ak ste študent alebo zamestnanec Univerzity Komenského (UK), prihlasujete sa rovnakým menom a heslom ako do IIKS (napr. do systému AIS). Viac informácií nájdete v manuály pre prihlásenie, na adrese: http://portal.jfmed.uniba.sk/res/file/Manual-prihlasenie-Moodle.pdf. E-kurzy neumožňujú hosťovský prístup a sú chránené registračným vstupným kľúčom, ktorý prideľuje autorka výukových textov. Registračný kľúč zadávate len pri prvom vstupe do e-kurzu.

 

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 E-learningový kurz Dojčenie 31.8.2014 používateľ na príslušnej fakulte
 E-learningový kurz - Starostlivosť o novorodenca 31.8.2014 používateľ na príslušnej fakulte
 E-learningový kurz - Fyziologické šestonedelie, starostlivosť o ženu 31.8.2014 používateľ na príslušnej fakulte
 E-learningový kurz - Rizikové faktory ovplyvňujúce zdravie matky a novorodenca 31.8.2014 používateľ na príslušnej fakulte

Predmety/kurzy