Ošetrovateľský proces (teória a prax)

Učebný text je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, zároveň však môže slúžiť aj sestrám, pôrodným asistentkám a pedagógom. Text je rozdelený do ôsmich kapitol, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých fáz metódy ošetrovateľského procesu. Poskytuje komplexný pohľad na problematiku, teoretické poznatky o metóde sú prepojené so súčasnou situáciou v klinickej praxi v Slovenskej republike. Text je obohatený o príklady z ošetrovateľskej praxe, prípadne poukazuje na niektoré chyby pri realizácii metódy v klinickej praxi študentmi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Ku jednotlivým kapitolám sú vypracované kontrolné otázky za účelom podpory samoštúdia. Kontrolný test umožňuje overenie vedomostí k problematike. V prílohách sú uvedené dôležité výňatky z legislatívy Slovenskej republiky (platnej k roku 2010), týkajúce sa metódy ošetrovateľského procesu a vedenia zdravotnej dokumentácie. Učebný text poskytuje prehľad domácich a zahraničných literárnych zdrojov k prezentovanej problematike.

Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť poskytovaná sestrou/pôrodnou asistentkou jednotlivcovi, rodine alebo komunite, v zdraví alebo v chorobe, ktorou prispieva k podpore a udržaniu zdravia, k uzdraveniu alebo k pokojnej smrti. Pracovným (myšlienkovým) rámcom pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je metóda ošetrovateľského procesu, ktorá je v súčasnej dobe medzi zdravotníckymi profesionálmi (sestrami, pôrodnými asistentkami) už pomerne známa, zavedená do klinickej praxe a aplikovaná do výučby v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia. Informácie o metóde sú známe z rôznych zahraničných aj domácich publikácií. Ošetrovateľský proces sa skladá zo vzájomne prepojených a podmienených fáz - posúdenie, diagnostika, plánovanie, realizácia a hodnotenie, uskutočňovaných v prospech jednotlivca (rodiny, komunity) čo umožňuje systémový prístup k ošetrovateľskej starostlivosti. Možno ju poskytovať v ambulancii, v ústavnom zariadení (zariadenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti) a v domácom prostredí vo všetkých fázach ľudského života. Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje v súlade s etickými a legislatívnymi normami, štandardami profesie, ošetrovateľskej praxe a jej rozsah je vymedzený vzdelaním sestry, jej kompetenciami a príslušnou legislatívou.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Ošetrovateľský proces - skriptá 10.1.2011 940.59 KB registrovaný používateľ
 Oponentský posudok - doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. 10.1.2011 280.08 KB registrovaný používateľ
 Oponentský posudok - PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D., R.M., R.N. 10.1.2011 242.13 KB registrovaný používateľ

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.