Psychofyziológia: Respiračná sínusová arytmia v kontexte polyvagovej teórie

Cieľom týchto skrípt je podať komplexný pohľad kľúčovej úlohy n. vagus z hľadiska polyvagovej teórie, ktorá je zásadná v novom chápaní stresovej reakcie, emočných a kognitívnych funkcií, adaptívneho a maladaptívneho správania, psychologických a psychopatologických stavov. Skriptá usporiadané do jednotlivých kapitol s následným zhrnutím a kontrolnými otázkami sú určené pre študentov pregraduálneho a postgraduálneho štúdia v oblasti fyziológie, psychofyziológie, psychiatrie, neurológie a ďalších interdisciplinárnych odborov.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 PSYCHOFYZIOLÓGIA: RESPIRAČNÁ SÍNUSOVÁ ARYTMIA V KONTEXTE POLYVAGOVEJ TEÓRIE 9.1.2016 1.69 MB ktokoľvek
 Imprimatúr 9.1.2016 193.54 KB ktokoľvek
 Recenzia - doc MUDr. Alexander Jurko, PhD. 9.1.2016 1.07 MB ktokoľvek
 Recenzia - PhDr. Tomáš Divéky, PhD. 9.1.2016 975.29 KB ktokoľvek
 ISBN 9.1.2016 278.5 KB ktokoľvek