Základy gynekológie a pôrodníctva I

Vysokoškolské učebné texty sú svojím rozsahom, obsahom, formou a spôsobom spracovania určené pre študentov lekárskych fakúlt v pregraduálnej forme medicínskeho vzdelávania. Sú zamerané na získanie základných vedomostí z oblasti gynekológie a pôrodníctva a predstavujú primeraný teoretický podklad pre adekvátnu a dostatočnú, ale najmä komplexnú prípravu študentov na absolvovanie štátnej skúšky z odboru gynekológia a pôrodníctvo. Svojím obsahom primerane a nenásilne spájajú základné klinické poznatky, s najnovšími vedeckovýskumnými poznatkami v jednotlivých oblastiach gynekológie. Predstavujú prvú časť pomerne rozsiahleho pripravovaného cyklu učebných textov, ktoré obsiahnu prakticky celú problematiku gynekológie a pôrodníctva z hľadiska potrieb študenta lekárskej fakulty.

ISBN 978-80-89544-22-6,   EAN 978808954426

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Základy gynekológie a pôrodníctva I 17.2.2014 663.43 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - doc. MUDr. Viera Švibrová, CSc. 17.2.2014 481.06 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - Prof.MUDr. Mirko Zibolen,CSc. 17.2.2014 1.46 MB ktokoľvek