Postup publikovania na MEFANETe

Informácie pre autorov, garantov a recenzentov portálu.

V nasledujúcom článku nájdete postup ako publikovať na portáli MEFANET, aké povinné parametre musíte vyplniť, aby bol článok akceptovaný a aké sú úlohy garanta, recenzenta a edičnej komisie v novej portálovej platforme.                                     

1. Prihlásenie používateľa

Vstup do užívateľského prostredia získate v menu „Prihlásiť sa“ po zadaní používateľského mena a hesla. Nezadávajte kód MEFANETU. Ďalej pokračujte cez menu „Poslať článok“

2. Príprava publikácie - článku autorom

Povinné parametre publikácie  :

Názov diela, autor a spoluautori (meno, priezvisko, tituly, e-mail a telefón),
Sekcia a kategória v rámci portálu (vyberte zo zoznamu na portáli)
Lekárska disciplína (vyberte zo zoznamu na portáli)
Anotačný text (abstrakt) a anotačný obrázok (Obrázok zodpovedajúci obsahu článku. Je zobrazený pri výpise anotácií. Obrázok bude zmenšený na výšku 75 pixelov, je potrebné vybrať obrázok s jedným výrazným prvkom alebo objektom. Dbajte prosím, na správny jas a kontrast. Mal by čitateľa zaujať.)
Kľúčové slová (4 – 7)
Úroveň
Pre koho je dielo určené (základná úroveň, pokročilá úroveň, špecializačná úroveň, komplexná úroveň).

Formáty prikladaného súboru: maximálna veľkosť súboru je 1000 MB, podporované formáty sú :.zip, .rar, . doc, .pdf, .xls,. .ppt, .pps, .docx, .xlsx, .pptx, .ppsx, .sta, .rtf, .txt, .flv, .wmv, .mp3, .mpg, .avi, .swf, .jpg, .jpeg, .gif, .png . Väčšie súbory ako napr. veľké videa je možné uložiť na iný server s tým, že je na ne priložený odkaz.

3. Autor pošle článok do redakcie

Autor môže po predchádzajúcom prihlásení svoje dielo zaslať na portál prostredníctvom elektronického sprievodcu (https://portal.jfmed.uniba.sk/index.php?f=poslat-clanek ) alebo zaslaním diela spolu s povinnými parametrami na e-mail adresu peter.luptak40@uniba.sk.

4. Po zaslaní automaticky príde garantovi lekárskej disciplíny a masterovi mailová notifikácia, že v redakcii je nový článok (publikácia).

Manuál pre garantov je k dispozícii na adrese http://portal.jfmed.uniba.sk/res/file/Manual-garant.pdf

 PUBLIKÁCE (ČLÁNKY, SKRIPTÁ ...) NEEXPORTOVANÉ mimo JLF UK

5. Ak sa autor rozhodne, že dielo nechce publikovať na centrálnej bráne (centrálna brána = centrálny portál otvorený pre všetky zúčastnené fakulty ČR a SR - http://portal.mefanet.cz ) alebo garant rozhodne, že článok nie je vhodný k publikovaniu na centrálnej bráne, master zaktivuje článok a ten je vystavený len na lokálnom portáli JLF UK.

  PUBLIKÁCE (ČLÁNKY, SKRIPTÁ ...) EXPORTOVANÉ mimo JLF UK

6. Ak sa autor rozhodne, že chce dielo publikovať aj na centrálnej bráne a zároveň garant posúdi, že dielo je vhodné k publikovaniu na centrálnej bráne. Garant sa prihlási cez backoffice (https://portal.jfmed.uniba.sk/backoffice ) do redakcie a vyberie recenzentov, nastaví typ a úroveň diela, prípadne napíše vyjadrenie pre autora a redakciu. Recenzentov je možné vybrať zo zoznamu, garant môže zadať nového recenzenta alebo použiť centrálny adresár recenzentov MEFANET-u ( http://portal.mefanet.cz/recenzenti )

7. Po tom ako garant označí a potvrdí recenzentov, príde vybraným recenzentom e-mail s prosbou o recenziu.

8. Recenzent sa prihlási do backofficu portálu https://portal.jfmed.uniba.sk/backoffice/ a vyplní jednoduchý recenzný formulár.

Určí typ alebo úroveň článku, a odpovie na nasledujúce otázky:

  • Má publikácia svojim obsahom charakter učebnej pomôcky pre pregraduálne štúdium lekárskeho alebo zdravotníckeho študijného programu?,
  • Je téma vysvetlená v súlade so súčasnými vedeckými poznatkami?,
  • Jedná sa skôr o výklad problému než dokumentáciu k prezenčnej výučbe?,
  • Pokrýva dielo svojim rozsahom výučbu predmetu aspoň v jednom semestri?
  • Odpovedá dielo svojim rozsahom tlačeným skriptám?,
  • Je dielo kvalitne didakticky spracované?,
  • Zvýhodňuje charakter diela jeho elektronickú formu pred štandardnou tlačenou?
  • Obsahuje dielo materiál, ktorý by bolo problematické publikovať v tlačenej verzii?

Recenzent sa vyjadrí či je alebo nie je dielo vhodné k exportu a označí stav recenzie za dokončený.

Manuál pre recenzentov je k dispozícii na adrese http://portal.jfmed.uniba.sk/res/file/Manual-recenzent.pdf

 9. Recenzent odošle cez tlačítko na konci formulára správu garantovi o ukončení recenzie.

10. Garant určí výslednú úroveň článku a označí dielo ako zrecenzované.

11. V prípade rozsiahlejších a lebo ucelených diel (monografie, skriptá, učebnice, súbory článkov...) autor požiada predsedu edičnej komisie o vydanie súhlasného stanoviska.

K žiadosti doloží:

  • Imprimatur vedúceho pracoviska 
  • 2 recenzné posudky.

12. Po vydaní súhlasného stanoviska edičnej komisie master aktivuje článok a článok je exportovaný na centrálnu bránu a zároveň vystavený aj na našom lokálnom portáli.