Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

    Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti

  • Prevádzkovateľom edukačného webového portálu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského portal.jfmed.uniba.sk [ISSN 1337-7396] je Ústav informačných technológií JLF UK. Hlavným poslaním týchto stránok je sprístupnenie všetkých typov elektronických didaktických materiálov vytváraných na JLF UK.
  • Prevádzkovateľ portálu a autori jeho obsahu v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek nesprávne použitie informácií zverejnených na tomto portáli a na webových stránkach na ktoré odkazuje.
  • Celý obsah webového portálu je duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a jednotlivých autorov. Podmienky, za ktorých je možné s dielom zverejneným na portáli ďalej pracovať, jasne a zrozumiteľne určuje typ verejnej licencie Creative Commons uvedený pri danom diele.
  • Prevádzkovateľ nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré mu používatelia sami dobrovoľne neposkytnú. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov dávajú používatelia súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ spracovával poskytnuté údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k riadnemu prevádzkovaniu edukačného webového portálu. Toto zahŕňa taktiež sprístupňovanie ich obsahu verejnosti, ďalej správu a archiváciu článkov, prípadne názorov k nim, a to po celú dobu takejto činnosti.
  • Používanie tohto webového portálu takým spôsobom, ktorý by znemožnil jeho využitie ostatným používateľom, ktorý by ohrozil jeho funkčnosť, ktorý by menil informácie na ňom zverejnené alebo jeho prostredníctvom získané alebo ktorý by mal vplyv na podporný softvér, je zakázané.